Dla kogo zasiłek przedemerytalny?


Zasiłek przedemerytalny jest świadczeniem wypłacanym na wniosek osoby zainteresowanej, spełniającej określone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, warunki. Kto może otrzymać zatem owe świadczenie?

Osoby uprawnione

Do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego uprawnione są wszystkie te osoby, które posiadają długoletni staż pracy, a tracą zatrudnienie. Wówczas uzyskują prawo do ubiegania się o przyznanie zasiłku przedemerytalnego. Warunkiem jego uzyskania jest złożenie odpowiedniego wniosku w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwym względem miejsca zamieszkania danej osoby.

Prawo do uzyskania zasiłku przedemerytalnego mają m.in. osoby, które pobierały przez okres co najmniej 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych i nadal będą zarejestrowane jako osoby bezrobotne, zaś w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówią bez podania uzasadnienia przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto, osoby te muszą złożyć wniosek o uzyskanie świadczenia przedemerytalnego w terminie krótszym niż 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, osoby chcące otrzymywać zasiłek przedemerytalny muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  • Ukończyły 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn,  osiągając okres uprawniający do emerytury, wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego były zatrudnione przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyły 56 lat (dla kobiet) lub 61 lat (dla mężczyzn) oraz posiadają okres uprawniający do emerytury, wynoszący odpowiednio 20 i 25 lat.
  • Do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym były zatrudnione przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyły 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn) oraz posiadają okres uprawniający do emerytury, wynoszący odpowiednio 30 i 35 lat.

Tryb wypłaty zasiłku

ZUS wypłaca zasiłek przedemerytalny za miesiąc kalendarzowy, w terminie płatności, jaki został wymieniony w zawiadomieniu organu rentowego. Nie można uzyskiwać w tym samym czasie renty rodzinnej i zasiłku przedemerytalnego.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz


− pięć = zero